Ana Sayfa | Fotoğraf Galerisi | Üyelik Başvuru Formu | Site içi Arama | İletişim
 Duyurular
 
 
Dernek Tüzüğü

NLP UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ GENEL HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ
Madde 1: Derneğin Adı: NLP uzmanları Derneği’dir. Kısa adı NLP UZ. DER’ dır. Derneğin merkezi Ankara’dır. ne ve yasalara uymak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir ve uluslararası faaliyetlerde bulunabilir. Logosu başlıkta yer aldığı gibidir. Şubelerin açılmasına Merkez Genel Kurulu karar verir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI
Madde 2:
NLP Uzmanları Deneği; 21.yy başarı bilim sanat ve teknolojisi olan duyusal algı programlama çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında gelişim ve değişim sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunabilir.

DERNEĞİN AMACI
Madde 3:
NLP Uzmanları Derneği, 21.yy Başarı bilimin NLP’nin etkin olarak insan faktörünü oluşturan düşünce, dil ve davranış boyutlarında kullanılmasını sağlamak, Türkiye’de NLP bilim ve NLP uzmanları kuruluşlarının çağdaş düzeye ulaşması, NLP uzmanlarının mesleki haklarının korunması, NLP uzmanları arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak, NLP biliminin ve NLP uzmanlığı mesleğinin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmak; eğitim, iş dünyası, siyasi arena, güvenlik kuvvetleri, yayın hizmetleri, iletişim, sosyal hizmetler, sağlık, endüstri, sanat, basın, din, dil, gelişim ve değişim alanlarında NLP biliminin ülkemize katkılarını arttırmak meslek elemanlarının standartlarını yükseltmek ve haklarının korunmasın sağlamak, NLP bilimi uygulama standartlarına aykırı davrananlar hakkında ilgili birimlere duyuruda bulunmak, basın haberi yapmak, topluma açıklama amacı ile kurulmuştur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI VE YÖNTEMLERİ
Madde 4:
NLP Uzmanları Derneği belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar.

 1. Mesleki ve bilimsel toplantılar düzenler. Ulusal ve uluslararası kongrelere katılır.
 2. NLP Bilimini ve NLP Uzmanlığı mesleğini yaygın ve halkın doğrudan doğruya yararlanacağı mükemmel bir bilim dalı haline getirmek için çalışır.
 3. Üyelerine NLP bilim ve uygulama alanlarını tanıtmak için konferanslar düzenler, açık oturumlar organize eder.
 4. Üyelerini ve toplumun diğer fertlerini bilgilendirmek gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışır. Bu maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için “NLP UZMANLARI DERGİSİNİ” çıkartır; çeşitli konularda kitap ve benzeri yayınlar yapar.
 5. Üyelerinin mesleki sorunlarına, danışan-uzman ilişkilerinin düzenlenmesine yardımcı olur.
 6. Üyelerini NLP biliminin daha fazla nasıl etkin olarak kullana bilirim noktasında araştırmalara teşvik eder, bu çalışma ve karşılaştırmalarda yardımcı olur.
 7. Dernek, bir tüzel kişi olarak: TC Anayasası, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, ilgili sair mevzuat sınırları dâhilinde ve dernekler hukuku çerçevesinde her türlü hak ve fiil ehliyetine sahiptir.
 8. Dernek üyelerine, kişisel sosyal ve mesleki gelişimini üst düzeye çıkartmak, profesyonel iş yaşamında başarılı olmak, topluma değer katma vizyonuna sahip olabilmeleri için gerekli eğitim, konferans sempozyum vb. çalışmaları yapar.
 9. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, cd ve bilgilendirme bülteni çıkarır.
 10. Topluma ve fertlere değer katacak yerel, ulusal, uluslararası projeler hazırlamak, hayata geçirmek ve diğer kurumların hazırladığı benzer projelere ortak olarak katılma çalışmalarında bulunur. Ayrıca; Avrupa Birliği veya Dünya Bankası Projelendirme çalışmaları kapsamında “Proje Üretme veya Uygulama” çalışmalarını yapar. AB ya da Dünya Bankası tarafından alınan proje üretme ve uygulama çalışmalarını hedefin gerçekleşmesi için uygun bir başka şirket ya da kuruluşa ücret karşılığında yaptırabilir, devredebilir. Ortaklaşa işbirliği yapabilir.
 11. Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sergi, sempozyum düzenler veya başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılır.
 12. NLP Uzmanlığının meslek olarak gelişmesi ve yaygınlaşması için her türlü mevzuat ve müfredat programlarını gerektiğinde yeniden hazırlar. Standart uygulamanın yapılması için özel ve resmi kuruluşlarla temaslar kurar. İşbirliği yapar.
 13. Dernek gerekli izinler alınmak suretiyle yardım toplama faaliyetlerinde bulunma ve yurt içinde ve yurt dışından bağış kabul etme hakkına sahiptir.
 14. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletebilir. Dernek yararına eğitim, konferans ve projeler üretir. Yapılmış olan projeleri kişilere makbuz mukabilinde satabilir.
 15. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarında birlikte olabilmeleri için lokal, sosyal ve kültürel tesisler kurabilir ve bunları tefriş edebilir.
 16. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, yazılı basın, görsel basın organlarından faydalanarak, toplantılar, seminerler, açık oturumlar, tanıtım programları, kurslar, konferanslar düzenleyebilir.
 17. Derneğin amacıyla ilgili, süreli – süresiz yayınlar ile E gazete, internette site oluşturulması, faaliyetlerin sergilenmesi, açıklayıcı ve eğitici kültürel bilgiler verilmesi ile sanal ortamda yasal olan her türlü faaliyette bulunabilir.
 18. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olma ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapma veya yardımlaşma konusunda faaliyetlerde bulunabilir. Alınan projeleri uygun gördüğü şirketlere, kamu kuruluşlarına ücreti mukabilinde yaptırabilir. (AB – Dünya Bankası Projeleri, Kobi Projeleri vb.)
 19. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.
 20. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde uygun görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.
 21. Dernek ihtiyacı olan her türlü menkul malı, demirbaşı, motorlu taşıt araçlarını, bilgisayar ve benzerlerini ve gayrimenkulü aracılık etmemek kaydıyla satın alabilir. Satabilir. Bağışlayabilir. İmal ve inşa ettirebilir. Bedelsiz olarak devir, temlik, fek ve terkine karar verebilir. Yönetim kurulunca bu işlemler hakkında karar alınması şarttır.
 22. Yurtiçi ve yurtdışı insan kaynakları; liderlik, lider yöneticilik, iletişim, kişisel gelişim ve değişim faaliyetlerinde bulunabilir. Kamu, kurum ve kuruluşlarına personel seçme ve yerleştirme konusunda danışmanlık yapabilir.
 23. Üniversiteler, yüksel okullar, danışmanlık şirketleri ile iletişim kurarak yurt içine ve yurt dışına mesleki, teknik, kültürel, gelişim amaçlı fuar ve geziler düzenleyebilir.
 24. Dernek yapmakta olduğu çalışmalarının sonuçlarını yazılı, sesli ve görsel iletişim araçlarından faydalanarak üyelere ve topluma duyurabilir.
 25. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu, kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu, kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.
 26. Dernek, üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, eğitim organizasyonları, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, kamp, gezi ve eğlenceli etkinler düzenleyebilir.
 27. Resmi ve özel kuruluşlara NLP bilimi uygulamaları hakkında danışmanlık yapmak amacıyla, ilgili konuda uzmanlaşmış üyelerden oluşan komisyon kurabilir, uzman görevlendirebilir.
 28. NLP biliminin, iş dünyası, eğitim dünyası, siyasi arena, kişisel gelişim, sağlık, adalet, endüstri, kitle iletişim ve diğer alanlarında doğru ve daha yaygın uygulamaların yapılmasını teşvik amacıyla hazırlıklar yapmak, belgeler oluşturmak ve ilgili birimlerle paylaşma çalışmaları yapabilir.
 29. NLP Uzmanlığı konusunda mesleki ehliyeti bulunmayan (INLPTA Standartlarına göre NLP eğitimlerinden geçmemiş olan) kişiler tarafından, bireylere veya kurumlara verilen hizmetleri takip etmek, kamuoyunu uyarmak ve bilgilendirmek amacıyla girişimlerde bulunmak için sözlü, yazılı ve görsel iletişim araçlarını kullanır ve gerektiğinde yetkili mercilere başvurur.
 30. Basın ve yayın organlarında “NLP” yi tanıtmak. NLP’ nin nasıl sonuçlar kazandıracağını göstermek ve kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapabilir.
 31. Dernek, Türkiye’ de “NLP Bilimi” eğitimleri ve NLP Teknik uygulama standartlarının en üst düzeyde tutulabilmesi ve model oluşturulabilmesi amacıyla ve yasal şartları yerine getirmek kaydıyla, Genel Kurul Kararıyla Vakıf kurabilir, Kurslar açabilir, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 26.maddesinde belirtilen tesisleri usulüne göre açabilir ve işletebilir.
 32. Yasal şartları yerine getirerek her türlü bilimsel, kültürel ve sosyal konuda yurtiçi ve yurtdışındaki dernek, vakıf gibi tüzel kişilikler ile kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapabilir.
 33. Sivil Toplum örgütü olarak bireysel, kurumsal, ulusal ve uluslararası boyutlarda, her türlü bilimsel ve ilmi çalışmalar yapabilir, bilgi bankası oluşturabilir, faaliyetler organize edebilir. Yapılan faaliyetlere iştirak edebilir destekleye bilir ve yayabilir.
 34. Ülkemizde “NLP Uzmanı” yetiştirilmesini sağlamak amacıyla uzmanlık standartları kapsamında NLP Practitioner, NLP Master Practitioner ve NLP Trainer eğitimlerini organize eder. Yapılmakta olan eğitimlerin standartlara uygun olup olmadığını kontrol edebilir.
 35. Amacını gerçekleştirmek için NLP eğitimlerine 4 kıta ve 35 ülkede geçerli olan uluslararası sertifika verir. Ülkemizde yüksek standartları yakalama amacıyla “NLP UZMANLARI DERNEĞİ” olarak sertifikalandırma yapabilir.
 36. Dernek, toplumsal sorumluluk projesi kapsamında kamu-kurum ve kuruluşları yararına bedelsiz olarak çalışmalar yapabilir. Destek sağlayabilir.
 37. Dernek, 21.yy. Başarı Biliminin uygulanabildiği her türlü, bireysel, tüzel, kamu, kurum ve kurumlarına NLP Programları uygulayarak gösterebilir.
 38. Dernek Uzmanlarının NLP alanında yaptıkları eğitimlerin sertifikalandırmasını yapar.
 39. Dernek üyelerini NLP Uzmanı olma kapsamında gerekli NLP Standart eğitimlerine alabilir ve uzmanlığa yükselmeleri için gerekli çalışmaları yapabilir.

DERNEK ORGANLARI
Madde 6:
Derneğin organları aşağıdaki gibidir.
NLP Uzmanları Derneği:

 1. Genel Merkez
 2. Şubelerden oluşur

GENEL MERKEZ ORGANLARI ŞUNLARDAN OLUŞUR
a)GENEL MERKEZ ORGANLARI

 1. Genel Merkez Genel Kurulu
 2. Genel Merkez Yönetim Kurulu
 3. Genel Merkez Denetleme Kurulu

Gelecekteki süreçte NLP UZMANLARI DERNEĞİ'NİN Şubesi açıldığında

 b)ŞUBE ORGANLARI

 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Şube Denetleme Kurulu

GENEL MERKEZ GENEL KURULU VE TEŞKİLİ
Madde7:
Genel Merkez Genel Kurulu, Derneğin en yüksek karar ve denetleme organıdır. Asil üyelerden oluşur.
Onursal üyeler toplantılara katılabilir, söz alabilir ancak oy hakları yoktur ve organlara seçilemezler.

GENEL MERKEZ GENEL KURUL TOPLANTI YERİ
Madde 8:
Genel Merkez Genel Kurul toplantıları, Dernek Genel Merkezinin bulunduğu ilde Ankara’da yapılır.

GENEL MERKEZ GENEL KURULU TOPLANMA USULÜ VE TOPLANTI ZAMANI
Madde 9:
Genel Kurul iki (2) yılda bir yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine Mayıs ayında olağan, yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5’ inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Denetleme kurulu’ nun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurul’ u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ
Madde10:
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL MERKEZ GENEL KURULU TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 11:
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL MERKEZ GENEL KURULU TOPLANTI USULÜ
MADDE 12:
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurulda fesih, tüzük değişikliği ve taşınmaz malların satımı kararı dışında tüm kararlar salt çoğunlukla alınır. Fesih kararı, tüzük değişikliği ve taşınmaz ma Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin/delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve haziran listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULÜ VE ŞEKİLLERİ
Madde 13:
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, tüm dernek organlarının kurul üye seçimleri gizli oyla oylanır diğer konulardaki kararlar ise açık olarak yapılır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurulda fesih, tüzük değişikliği ve taşınmaz malların satımı kararı dışında tüm kararlar salt çoğunlukla alınır.

Fesih kararı, tüzük değişikliği ve taşınmaz malların satımı kararı, Genel Merkez Genel Kurulunun üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Genel Merkez Genel Kurulu’na katılması belirlenen her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kendi kullanır

GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 14
: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 4. Derneğin tüm organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 8. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Derneğin vakıf kurması,
 11. Derneğin fesih edilmesi,
 12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 13. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 14. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
 15. Üyelikten çıkarma itirazlarını karara bağlamak.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ
Madde 15:
Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından iki yıl süreyle ve gizli seçilir. Yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulunu başkan temsil eder.

Derneğin ise yönetim kurulu temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına temsil yetkisi verebilir.

Yönetim Kurulu gerektiğinde yeteri kadar memur ve müstahdemi sekreteri ücret karşılığında dernekte çalıştırabilir. Başkan vekili başkan bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevini yapar.

Yönetim kurulu başkanı dernek amaçları doğrultusunda her türlü kararı oy çokluğu ile alma yetkisine sahiptir.

Yönetim kurulu en az üç üye ile toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Özür bildirmeden üst üste üç kere toplantıya gelmeyen veya özür bildirirse de altı aylık süre içinde dört toplantıya katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer. Bu durumu Başkan yönetim kuruluna sunduktan sonra ilgili üyeye yazı ile bildirir.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 16:
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

 1. Derneğin yıllık çalışma programını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
 2. Derneğe üye olmak isteyenlerin müracaatları hakkında karar vermek,
 3. Üye aidatlarının ödeme şeklini tespit etmek,
 4. Derneğe yapılan bağışlar hakkında karar vermek,
 5. Derneğin amacına uygun her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunmak, gelir sağlamak için olanaklar araştırmak,
 6. Genel Kurul için gündem hazırlamak, toplantıyı gerçekleştirmek,
 7. Genel Kurul toplantısından on beş gün önce Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlamak,
 8. Gerektiğinde Tüzük değişikliği için önerileri hazırlamak Genel Kurula sunmak,
 9. Derneğin gelir ve gider işlemlerini Dernekler Kanunu ile tespit edilen esas ve belgelere uygun olarak yapmak ve gelecek dönem için bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 10. T.C. vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde Valiliğe bildirmek,
 11. Genel Kurul toplantısında alınan kararları yerine getirmek,
 12. Dernek ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,
 13. Dernekte ücret karşılığı çalıştırılacak personelin ücretini tespit etmek, işe alınma veya ilişik kesme işlemleri hakkında karar vermek,
 14. Gerekli hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 15. Bu tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.
 16. Şube isteklerini görüşerek karara bağlamak ve kararını yazılı olarak bildirmek.

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Madde17
:Yönetim Kurulu üyeliği boşaldığı takdirde aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler Yönetim Kurulu üyeliği için çağrılır.

Ayrılma ve diğer sebeplerle yönetim kurulu üye sayısı yedekler de dâhil dört kişiden aşağı düşerse mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından Genel Kurul bir ay içinde seçim için toplantıya çağrılır.
Çağrının yapılaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hâkime dernek üyeleri arasından görevlendirir.

Madde 18: Denetleme Kurulu Genel Merkez Genel Kurulu’nca üyeler arasından seçilecek üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oyla seçim yapılır.

Bu Kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında da Genel merkez Genel Kurulu’na sunar. Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile derneğin ve şubelerin iç denetimi bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 19:
Denetleme Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) Dernek etkinlikleri ve hesaplarının mevzuat, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunu incelemek,
b) Kontrollerde, sorun görüldüğü takdirde, durumu Yönetim Kurulu’na bildirmek,
c) Yönetim Kurulu’na en az altı ayda bir denetleme raporu vermek,
d) Merkez Yönetim Kurulu’nca gerekli görülen hallerde, Şube Denetleme Kurulları’nı toplantıya çağırarak şubelerin işleyişini ve hesaplarını denetlemek.

ŞUBELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

ŞUBELER VE ŞUBE ORGANLARI
Madde 20:
Şubeler aşağıda belirtilen koşullarda kurulur ve faaliyetlerini yürütürler.

ŞUBELERİN KURULUŞLARI VE FAALİYETLERİ
1.1- En az 50 üye bulunan illerde ya da bölgelerde(Bir bölge en fazla birbirine komşu üç ilden oluşabilir), o ildeki ya da bölgedeki üç üye olarak, Merkez Yönetim Kuruluna derneğin şubesi olma isteklerini bildiren bir dilekçe ile başvururlar. Bu dilekçede derneğin amacına ulaşması için ne gibi katkılarda bulunacakları gerekçeli olarak belirtilir. Bölge şubesi olarak açılan şubenin merkezi, kuruluş aşamasında en fazla üyeye sahip ilde bulunur.

1.2- Merkez Yönetim Kurulu bu başvuruyu görüşerek karara bağlar. Bir ilde şube açılması kararının alınması durumunda, şube açılması işlemlerinin başlaması için bu durum dilekçe sahiplerine Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak bildirilir.

1.3- Şube açılması için dilekçe veren üyeler şubenin açılması işlemlerinin de sorumluluğunu yüklenirler. Şubenin açılması için gerekli evrakları tamamladıktan sonra şubenin açılacağı ilin mülki amirine vererek, kuruluş işlemlerini başlatırlar. Bu sorumluluk şube resmen kuruluncaya kadar devam eder.

1.4- Şubenin amacı Dernek merkezinin amacıyla aynı doğrultudadır. Üyelik koşulları aynen benimsenir.

1.5- Meslek üyelerinin haklarını korumak amacıyla yapılan yasa çalışmalarında merkez temsilci olur. Derneğin temsil edilmesi durumunun söz konusu olduğu yasa çalışmalarında şubelerle muhakkak işbirliği yapılır.

ŞUBELERİN KONU VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Madde 21:
Şubeler dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda aşağıdaki çalışmaları yürütürler.

2.1- Mesleki ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

2.2- NLP Uzmanlığı mesleğini yaygın ve halkın doğrudan yararlanacağı pratik bir bilim dalı haline getirmek.

2.3- Üyelerine yeni gelişmeleri tanıtmak ve hizmet içi eğitim amacıyla konferanslar, seminerler düzenlemek.

2.4- NLP Bilimi alanında mesleki gelişmeler için çalışmalar düzenlemek ve bu konuda merkezle işbirliği yapmak.

2.5- Şube üyelerinin adres ve kimlik bilgilerindeki değişiklikleri genel merkeze bildirmek.

2.6- Şube üyelerinin üyelik aidatlarının %40’ını merkeze ödemek.

2.7- Düzenlediği toplantıları merkeze bildirmek ve bu toplantılardan elde edeceği gelirin %10’unu merkeze ödemek.

2.8- Yapacağı çeşitli etkinliklerde NLP Uzmanları Derneği’nin şubesi olduğu ifadesine yazılı malzemelerde ve duyurularda yer vermek.

2.9- Dernek tüzüğü ve meslek ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlarda bulunanların, üyelikten çıkarılma işlemlerini gerçekleştirmek.

ŞUBE ORGANLARI
Madde 22:
Şubelerin organları:

a) Şube genel kurulu
b) Şube yönetim kurulu
c) Şube denetleme kurulundan oluşur.

ŞUBE GENEL KURULUNUN TEŞKİLİ VE USULÜ
Madde 23:
Şube Genel Kurulu şubenin en yetkili ve en üst organı olup asil üyelerden oluşur. Olağan toplantı iki yılda bir Aralık ayında Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine, şubenin bulunduğu ilde toplanır. Şube genel kurulu Genel Merkez Genel Kurlundan iki ay önce gerçekleştirilir. Seçim sonuçları ile zorunlu organlara seçilenler 15 gün içinde Genel Merkeze bildirilir.

Şube olağanüstü genel kurulu Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde ve şube üyelerinden en az beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde olağanüstü toplanır.

Şube Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa

Şube Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ŞUBE GENEL KURULU ÇAĞRI USULÜ
Madde 24:
Şube Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenledikten sonra en geç 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan ederek üyeleri toplantıya çağırır. Ayrıca adlarına mektup yollayarak çağrı duyurusuyla birlikte Yönetim ve Denetleme kurullarının çalışma raporlarını gönderir. Gazete duyurusunda, çoğunluğun sağlanmaması halinde toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün ve saatte nerede yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Şube Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

ŞUBE GENEL KURULU TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 25:
Şube Genel Kurulu bu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak bu ikinci toplantıda katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Madde 26:
Şube Genel Kurulu toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve yeterli sayının bulunduğu bir tutanakla tespit edilir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere yeteri kadar başkan vekili, divan başkanı ile iki kâtip açık oyla seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler (önergeler, oy kâğıtları vs.) bir belge karşılığında Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Toplantıda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerden en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 27
: Şube genel kurulunun görev ve yetkileri;

 1. Şube organlarını seçmek,
 2. Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşüp ibra etmek,
 3. Gelecek çalışma dönemi için Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 4. Şubenin feshedilmesine karar vermek,
 5. Şubenin amacını gerçekleştirmesi için her türlü kararları almak, Mevzuata ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
 6. Üyelikten çıkarma itirazlarını karara bağlamak.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ
Madde 28:
Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından asil üyeler arasından iki yıl süreyle ve gizli seçilecek yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunu başkan temsil eder. Şubeyi ise Yönetim Kurulu temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına temsil yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu gerektiğinde yeteri kadar memur ve müstahdemi ücret karşılığında Şubede çalıştırabilir. Başkan vekili başkan bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevini yapar.

Yönetim Kurulu en az üç üye ile toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Özür bildirmeden üst üstte iki kere toplantıya gelmeyen veya özür bildirse de altı aylık süre içinde dört toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Bu durumu Başkan Yönetim Kuruluna sunduktan sonra ilgili üyeye yazı ile bildirir.
Yönetim Kurulu üyeliği boşaldığı takdirde aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler Yönetim Kurulu üyeliği için çağrılırlar.

Ayrılma ve diğer sebeplerle Yönetim Kurulu üye sayısı yedekler de dâhil dört kişiden aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından Genel Kurul bir ay içinde seçim için toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 29:
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Şubenin yıllık çalışma programını hazırlamak ve Şube Genel Kuruluna sunmak,
 2. Şubeye üye olmak isteyenlerin müracaatları hakkında karar,
 3. Üye aidatlarının ödeme şeklini tespit etmek,
 4. Şubeye yapılan bağışlar hakkında karar vermek,
 5. Şubenin amacına uygun her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunmak, gelir sağlamak için olanaklar araştırmak,
 6. Şube Genel Kurul için gündem hazırlamak, toplantıyı gerçekleştirmek, genel kurul sonunda zorunlu organlara seçilenleri Genel Merkeze bildirmek,
 7. Şube Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlamak,
 8. Gerektiğinde Tüzük değişikliği için Genel Merkez Yönetimine teklifte bulunmak,
 9. Şube onursal üyeliği için Genel Merkezin onayını almak,
 10. Şubenin gelir ve gider işlemlerini Dernekler Kanunu ile tespit edilen esas ve belgelere uygun olarak yapmak ve gelecek dönem için bütçeyi hazırlayarak Şube Genel Kuruluna sunmak,
 11. T.C. vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde Valiliğe bildirmek,
 12. Şube Genel Kurul toplantısında alınan kararları yerine getirmek,
 13. Yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,
 14. Şubede ücret karşılığı çalıştırılacak personelin ücretini tespit etmek, işe alınma veya ilişik kesme işlemleri hakkında karar vermek,
 15. Gerekli hallerde Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 16. Genel Merkez Yönetiminden alınan yetki üzerine Şubeye gayrimenkul almak ve satmak,
 17. Bu tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.

ŞUBELERİN GENEL KURULDA TEMSİLİ
Madde 30:
Şubeler, Genel Kurula katılan tüm üyelerce temsil edilir.

ŞUBE DENETLEME KURULU
Madde 31:
Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurul tarafından iki yıl süre için gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Kurul, üyelerinden birini başkan seçer. Denetleme Kurulu altı ayı geçmeyen aralıklarla Dernek hesaplarını denetler.

Yıllık çalışma dönemi sonunda hazırlayacağı raporunu Genel Kurula sunar. Gerekli hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Madde 32:
Genel merkez ve şube yönetim kurulları yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları Valiliğe yazı ile bildirir.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİK AİDATI,
ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ

ASİL ÜYELİK

Madde 33:Derneğin ve şubelerinin asli ve fahri olmak üzere iki tür üyeliği vardır.

ASIL ÜYE OLABİLME KOŞULLARI:

 1. Medeni haklara sahip 18 yaşını bitirmiş olmak.
 2. T.C.vatandaşı olmak veya Türkiye’ de kanunlar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş olmak,
 3. Yurtiçi ve yurtdışın da INLPTA Dünya (Neuro Linguistic Programlama Merkezi) standartlarında en az “NLP Practitioner” eğitimi almış olmak,
 4. Ülkemizde kişisel gelişim ve değişim alanında hizmet veren, Psikolog ve Psikiyatrist olmak,
 5. Psikoloji bölümü lisans öğrencisi olmak veya PDR Uzmanı olmak,
 6. NLP Coaching Practitioner eğitimini INLPTA standartlarında tamamlamış olmak,
 7. Toplumsal sorumluluk kapsamında halk gelişim ve değişimi sağlayıcı programlar sunan – yazan ulusal basın da görevli gazeteciler ulusal kanallarda programcı ve yapımcılar,
 8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında lider, lider yönetici, özel kalem müdürü veya yardımcıları,
 9. Sivil Toplum Kuruluşlarındaki başkanlar, yönetim kurulu üyeleri ile gelişim ve değişim alanında çalışmalar yapanlar,
 10. Her türlü branş öğretmenleri, sosyal hizmet uzmanları, hemşireler, doktorlar, hukuk alanında görevli hakimler, savcılar ve avukatlar, yerel yönetimlerde görevli belediye başkaları yazılı ve görsel basın mensupları asil üye olarak kabul edilebilir.
 11. İnsan kaynakları uzmanı olmak.
 12. Tüzükte belirtilen aidatı ödemeyi taahhüt etmek.
 13. Üyelik giriş aidatı 50 YTL’yi ödemek, ödemeyi kabul etmek.

FAHRİ ÜYELİK
FAHRİ ÜYE OLABİLME KOŞULLARI:
Madde 34:
NLP bilimiyle yeni tanışmış, kişisel gelişim ve değişimi arzu eden bireyler, 18 yaşını doldurmuş lise öğrencileri, üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programına devam eden öğrenciler ile mezun konumda olanlar ile Toplumsal Sorumluluk kapsamında hizmet etmek isteyenler Fahri üye olarak kabul edilebilir.

Fahri üyeler derneğin giriş koşullarını ve üyelik yükümlülüklerini asil üyelerde olduğu gibi yerine getirirler.

FAHRİ ÜYELİK SEÇİMİ
Madde 35: Derneğin amaçlarına büyük ölçüde hizmet edenler Yönetim Kurulu kararıyla fahri üyeliğe seçilebilirler.

Fahri üye olarak seçilen yabancıların Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olma şartı aranmaz.

ÜYELİK BAŞVURUSU
Madde 36:
Derneğe Giriş
Derneğe asil üye olmak isteyenler, iki fotoğraf, bir nüfus cüzdanı örneği ile birlikte, şekli Yönetim Kurulunca belirtilecek başvuru formunu imza ederek şube olan ya da şubeye bağlı olan illerde Şube Yönetim Kurulu Başkanlığına, şube olmayan illerde ise Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığına müracaat ederler. İstekleri ret olunanlara gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur.

İstekleri kabul edilenler ‘Asil Üye’ defterine kayıt edilirler. Asil üyeler, bu tüzük ile öngörülen maddi ve manevi yükümleri düzenli olarak yerine getirmekle yükümlüdürler. Her çeşit üye, derneğin yönetimi ile ilgili dilekçelerini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına verme yetkisine sahiptir.

Dernekten herhangi bir nedenle ayrılan üyenin, ayrılma tarihine kadar olan aidat, hizmet karşılığı borçlarını ödemeleri şarttır. Aksi hareket edenler hakkında özel hukuk hükümleri uygulanır.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde üyeliği kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.

ÜYELİK AİDATI
Madde 37:
Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 100YTL (YüzYeniTürkLirasıdır.) Bu aidat bir defada, nakit olarak saymana veya dernek hesabına yatırılarak ödenir. Yeni üye olmak isteyenler için giriş aidatı olarak 50.00YTL(ElliYeniTürkLirası) öderler. Her yıl yıllık aidat bedeli ve giriş aidatı yönetim kurulu toplantısında alınacak kararla değiştirilebilir.

ÜYELİK HAKLARI
Madde 38:
Şahsa sıkı surette bağlı olan üyelik hakkı bölünemez ve devredilemez. Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Yazılı olarak bildirmek kaydıyla her üye istifa hakkına sahiptir. Dernekten herhangi bir suretle ayrılan üyelerin, ayrılma tarihine kadar olan aidat ve hizmet karşılığı olan borçlarını ödemeleri şarttır. Dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur. Aksine hareket edenler hakkında kanuni işlemler uygulanır. Genel Merkeze bağlı her asıl üyenin Genel Merkez Genel Kurulun da bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 39:
Yönetim Kuruluna ayrılma isteğini yazıyla bildirmiş olanlar, ayrılış tarihine kadar birikmiş aidatlarından sorumlu olarak Dernek Üyeliğinden çıkmış sayılırlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 40:
Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararıyla üyelik kayıtları silinir ve karar 30 gün içinde ilgililere yazılı olarak normal posta ile duyurulur.

a) Dernekler kanununa göre üye olma şartlarını sonradan kaybedenler.
b) Üyelik aidatlarını üç yıl üst üste, yapılan yazılı uyarıya rağmen ödemeyenler.
c) Yönetim Kurulu başkanı en az iki üyeyle tutumlarında dernek amaçlarındaki hedeflerin dışına çıkan asil, yedek, onursal, yönetim kurulu üyesini/yönetimden ve üyelikten çıkarma işlemini yapabilir. Sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.
d) Dernek üyeliği NLP uzmanlığı ile bağdaşmayan sakıncalı tutum ve davranışlarla, Dernekler Kanununa ve Derneğin Tüzüğüne aykırı eylemlerde bulunanlar Yönetim Kurulu kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Dernek üyeliğinden her ne sebeple olursa olsun ayrılanlar, derneğin menkul veya gayrimenkulleri üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler. Şubeler de şube üyeleri ile ilgili olarak üyelikten çıkarılma işlemlerinde bu hükümlere uyarlar. Üyelikten çıkarılan üyelere ilişkin Genel Merkeze 15 gün içinde bilgi verilir.

MALİ HÜKÜMLER
Madde 41:
Derneğin Gelir Kaynakları Şunlarıdır
Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 1. Üyelik aidatları,
 2. Gerçek ve tüzel kişilerce yapılan her türlü bağış, yardımlar. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması, önceden mülki amirliğe bildirmek suretiyle olur.
 3. Dernekçe yapılan yayınlar, araştırma ve incelemeler, araç gereçler, yetiştirme kursları, düzenlenen piyango, balo, eğlence, konferans, yemek, kokteyl gibi her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler, dernekçe yayınlanan kitap ve dergilerin satışından elde edilen gelirler,
 4. Derneğin bankalarda bulunan paralarının faiz ve ikramiyeleri,
 5. Dernek mallarından elde edilen gelirler,
 6. Dernekler Kanununun cevaz verdiği her çeşit diğer gelirler,
 7. Danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler,
 8. Seminer, kurs, sempozyum ve benzeri hizmet gelirleri.
 9. Sertifikasyon işlemlerinden elde edilecek gelirler

DERNEĞİN GİDERLERİ
Madde 42:
Derneğin Giderleri Şunlardır:
a) Personel giderleri
b) Yolluklar
c) Hizmet alımları
d) Tüketim malları ve malzeme alımları
e) Demirbaş alımları
f) Posta, kargo, telefon gibi iletişim giderleri,
g) Yayınlar,
h) Diğer giderler.

 

GELİR VE GİDERLERDE USÜL
Madde 43: Gelir ve Gider Belgeleri:

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi: Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.

Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. Derneğin yıl içinde elde ettiği gelirlerin en az %80’i Dernek amaçları doğrultusunda harcanır

DERNEĞİN DEFTERLERİ
Madde 44:
Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. cı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
  Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

DERNEĞİN PARASININ VE MALLARININ KORUNMASI
Madde 45:

 1. Yönetim Kurulu, Derneğin demirbaş defterine kayıtlı malları hakkında gerekli muhafaza tedbirlerini alır ve gerekirse sigortalarını yaptırır.
 2. Ankara’da Dernek adına açılmış olan hesaptan Yönetim Kurulu Başkanı ile Muhasip üyenin ancak birlikte attıkları imzalarıyla doğrudan veya çek yazmak suretiyle para çekilebilir.

 

Çekilen para en geç onbeş gün içinde sarf yerine harcanır.
Başkanın bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulunca yetki verildiğinde Başkan vekili veya yetki verilen Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ
Madde 46:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
YASAKLAR
Madde 47:
Dernek, ‘Dernekler Kanunu’nun 30. Maddesinde yer alan ‘Yasak Faaliyetler’ e uyar, yasaklanan faaliyetler doğrultusunda faaliyet gösteremez.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 48:
Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

DERNEĞİN VE ŞUBELERİN FESHİ
Madde 49:
Genel Merkez Genel Kurulu Derneğin, Şube Genel Kurulu ise Şubenin her zaman feshine karar verebilir. Ancak Genel Kurulun toplantı gündeminde bu konunun bulunması ve toplantıya katılma hakkına sahip bulunan Dernek ve Şube üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Ancak feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Şubenin feshi ise Şube Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde Valiliğe yazı ile bildirilir.

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME
Madde 50:
Dernekler aşağıdaki hallerde kendiliğinden sonra erer;

 1. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sonra ermesi,
 2. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması
 3. Borç ödemede acze düşmüş olması
 4. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi
 5. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması

Her ilgili sulh hakiminden, derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

TASFİYE İŞLEMLERİ
Madde 51:
Derneğin fesih halinde menkul ve gayrimenkul bütün mal varlığı ile alacak ve her türlü haklarının devredileceği kurum, fesih kararı verilen Genel Merkez Genel Kurulunda belirlenir Şubelerin feshi yâda kendiliğinden dağılmış sayılması durumunda mal varlığı genel merkeze devredilir.

UYGULANACAK MEVZUAT
Madde 52:
Bu tüzükte hüküm bulunmayan konu ve durumlarda öncelikle Dernekler Kanunu, daha sonra Medeni Kanun uygulanır. Bunlarda da çözüm getirecek açıklık yoksa ilgili düzenlemelerden yaralanarak Genel Kurul kararıyla sonuçlandırılır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER
Madde 53:
Bu tüzükte belirtilen organlara seç

 
NLP UZMANLARI DERNEĞİ      |      "GELECEĞİMİZİ YAŞAM KOŞULLARI DEĞİL, VERDİĞİMİZ KARARLAR BELİRLER."
İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, basılıp çoğaltılamaz. © 2009

Web Tasarım Ankara